Inscrie locatie de cazare in Delta Dunarii

Cauta cazare in..

Cazare Delta Dunarii - Poze

              Horoscop 

Delta Dunarii

Vanatoare

Legea vanatorii

Numar Vizualizari: 4146

 
 LEGEA
PROTEC
ŢIEI FONDULUI CINEGETIC ŞI A VÂNATORII
 

 

 


Parlamentul României adopta prezenta lege. 


CAPITOLUL I


Dispozitii generale 


Art.1. - În sensul prezentei legi termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a)
administrator

Autoritatea public
a
centrala
care r
aspunde de silvicultura care asigura administrarea
faunei de interes cinegetic ;
b)
atribuire
în gestiune

Ac
tiunea prin care administratorul da dreptul si
obliga
tia de gestionare a faunei de
interes cinegetic, în condi
tiile
prezentei legi;
c)
braconaj – Actiunea
desf
asurata în
vederea ob
tinerii acelorasi efecte ca si
prin ac
tiunea de vânatoare, fara a fi îndeplinite conditiile
legale pentru desf
asurarea acesteia din urma;
d)
capcana autorizata -
orice dispozitiv folosit în scopul captur
arii
exemplarelor din speciile de faun
a de
interes cinegetic, a c
arui
utilizare a fost avizat
a de
autoritatea public
a
centrala care raspunde
de silvicultur
a
s
i aprobata de autoritatea responsabila de
mediu.
e)
cota de
recolt
a
Numarul
de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de c
atre administrator ca se
poate vâna în cadrul unui fond de vân
atoare;
f)
drept de
prioritate

Dreptul persoanei juridice române licen
tiate
în condi
tiile prezentei legi de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânatoare, daca îndeplineste cumulativ urmatoarele
condi
tii: a avut calitatea de gestionar
în contractul de gestionare anterior organiz
arii
licita
tiei pentru fondul de vânatoare respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din
culpa sa, î
si manifesta intentia
de a gestiona fauna cinegetic
a de
pe fondul de vân
atoare respectiv în continuare si ofera tariful
de vân
atoare rezultat din licitatie;
g)
drept de
vân
atoare – Dreptul persoanei fizice si/sau al persoanei juridice proprietare a terenurilor pe
care este constituit fondul de vân
atoare
sau al împuternicitului acestora în conformitate cu prevederile prezentei
legi, de a permite vânarea exemplarelor care fac obiectul cotei de recolt
a;
h)
fauna de
interes cinegetic –
Totalitatea
exemplarelor din popula
tiile
din speciile prev
azute în anexa nr.1 si nr.2, existente pe teritoriul României;
i)
fond
cinegetic -
Fauna
de interes cinegetic împreun
a cu
totalitatea fondurilor de vân
atoare;

j)
fond de vanatoare
– Unitatea
de gospod
arire cinegetica constituita indiferent
de categoria de teren, indiferent de proprietar
si astfel delimitata încât
s
a asigure o stabilitate cât mai mare
faunei de interes cinegetic în interiorul s
au.
Nu se includ în fondurile de vân
atoare
suprafe
tele din perimetrul construit sau
împrejmuit din intravilan, suprafe
tele
rezerva
tiilor stiintifice,
parcurilor na
tionale, suprafetele siturilor patrimoniului natural universal si zonelor umede de importanta internationala;
k)
gestionar – Persoana juridica româna care
a fost licen
tiata în
condi
tiile legii si careia
i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond
de vân
atoare;
2
l)
gestionare- Activitatea de gospodarire durabila a
faunei de interes cinegetic din fondurile de vân
atoare, realizata de
gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul
si raspunderea
lor, pentru perioada de timp stabilit
a prin
contractele de gestiune;
m)
jujeu – Piesa de
form
a cilindrica, confectionata prin strunjire din lemn de esenta tare, care trebuie purtat de câinii care însotesc turmele si
cirezile de animale domestice;
n)
licenta – Împuternicirea data de
c
atre administrator unei persoane
juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestat
a printr-un document oficial;
o)
odorivector
-
Substanta sau produs, natural sau de sinteza, care raspândeste un miros care atrage exemplarelede fauna de interes
cinegetic
si care permite omului determinarea
direc
tiei si
controlul deplas
arii
acestora;


p)
populatie optima
Numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic care
coabiteaz
a
într-un fond
de vân
atoare într-o
anumit
a structura
de specii si într-o
anumit
a structura
de vârste în cadrul fiecarei
specii, care
 asigura conservarea biodiversitatii,
care produce minimul de pagube
si
nu prezint
a
risc pentru
popula
tia umana;


q) regim
cinegetic –
Ansamblul de norme tehnice, juridice, economice prin care
fauna de interes cinegetic este
 administrata si gestionata durabil,
în scopul conserv
arii biodiversitatii, mentinerii
echilibrului ecologic, exercit
arii vânatorii si
satisfacerii unor cerin
te
social-economice;
 


r)
stationar – Suprafata
de teren, împreun
a
cu instalatiile si
amenaj
arile specifice existente pe
aceasta, unde suntduse exemplarele din speciile de faun
a de interes
cinegetic care, ca urmare a st
arii lor, nu
mai pot fi l
asate în libertate,
existând pericolul ca acestea s
a moara. Pe aceste suprafete
sunt asigurate condi
tiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si
condi
tii de viata,
cre
stere si
dezvoltare pentru exemplarele respective;
 


s)
taxa de vânatoare – suma de bani care se plateste anual de catre
gestionar la bugetul de stat pentru cump
ararea cotei
de recolt
a. Marimea
taxei de vân
atoare se
stabile
ste prin însumarea produselor
dintre num
arul de
exemplare din fiecare specie de faun
a de
interes cinegetic care alc
atuieste cota de recolta,
cu 10% din valoarea de pia
ta a fiecarei
specii. Valoarea de pia
ta se stabileste
în func
tie de valoarea pe piata
a vânatului în tarile din Europa; 


s) tarif de vânatoare
suma de bani la care se adjudec
a prin licitatie
gestionarea faunei de interes cinegetic de
 pe
un fond de vân
atoare;


t) vânat
– exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes
cinegetic ob
tinute prin
ac
tiunea de vânatoare. Nu
constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes
cinegetic ob
tinute prin capturare sau împuscare pe
suprafe
tele de teren care nu sunt incluse
în fondurile de vân
atoare precum
si cele obtinute
prin
 actiuni de braconaj; 


t) vânatoare –actiunea
de pândire, c
autare,
stârnire, urm
arire, haituire
sau orice alt
a activitate
având ca finalitate
 capturarea
vânatului ori uciderea acestuia, desf
asurate
asupra exemplarelor din speciile prev
azute
în anexele nr.1
 si nr. 2
aflate în stare de libertate pe fondurile de vân
atoare.
Nu constituie ac
tiune de vânatoare
capturarea
 exemplarelor
din speciile de interes cinegetic în scop
stiintific, urmata de
eliberarea acestora;


u) vânator
persoan
a fizica
care practica vânatoarea
în condi
tiile prezentei legi. 


v)
zona de liniste
Suprafata stabilita în
cadrul unui fond de vân
atoare,
delimitat
a
s
i marcata pe teren prinsemne vizibile si
distinctive, destinat
a sa
asigure conditii de viata
optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului
de vân
atoare respectiv, indiferent de
anotimp.
 


Art.2.
–(1)
Fauna de interes cinegetic este resursa
naturala regenerabila,
bun public de interes na
tional si international. 


(2)
Pentru realizarea strategiei în domeniul administr
arii faunei de interes cinegetic, statul asigura gestionarea
direct
a
a acesteia
prin administratorul p
adurilor
proprietate public
a
a statului,
prin institu
tii publice stiintifice
care au ca obiect de activitate cercetarea
stiintifica în
domeniul cinegetic, prin institu
tii
de înv
atamânt care
au ca disciplin
a
de studiu
vânatul
si vânatoarea pe suprafata
corespunz
atoare a 18% din numarul total al fondurilor
de vân
atoare.


Art.3.
-
Exercitarea
vân
atorii se face în scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, didactic sau recreativ-sportiv.


Art.4.
Nimeni nu
are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia, f
ara
sa aiba asupra
sa autoriza
tia de vânatoare,
care dovede
ste în conditiile prezentei legi si
consim
tamântul proprietarului, al asociatiei de proprietari sau
al celui mandatat de ace
stia
în acest scop.


Art.5.
-
(1)
Criteriile de constituire a unui fond de vân
atoare
sunt urm
atoarele:


a)
m
arimea suprafetei fondului de vânatoare;


b)
stabilitatea faunei sedentare de interes cinegetic;


c)
limitele fondului de vân
atoare;


d)
apartenen
ta, în limita posibilitatilor, la acelasi
etaj altitudinal;e) structura de proprietate asupra terenului. Se urm
areste,
pe cât posibil, constituirea de fonduri de vân
atoare
pe
terenuri
care apar
tin aceluiasi tip de proprietate;


f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosintei terenurilor. Se urmareste ca în cadrul unui fond de vânatoare sa existe
cât mai multe categorii de folosin
ta a terenului;g) continuitatea, în timp, a fondurilor de vânatoare.


(2) Suprafata unui fond de vânatoare
este de:


a)
5.000- 10.000 ha în etajul altitudinal al câmpiei;


b)
7.000- 14.000 ha în etajul altitudinal al dealurilor;


c)
10.000- 20.000 ha în etajul altitudinal al mun
tilor.


(3)
Limitele fondului de vân
atoare
se stabilesc pe limite naturale cum ar fi culmi, cursuri de ap
a si altele asemenea si/sau artificiale stabile în timp
cum ar fi drumuri, c
ai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigatii sau
navigabile
si altele asemenea, usor identificabile;(4) Pentru constituirea unui fond de vânatoare este necesara îndeplinirea tuturor criteriilor prevazute la alin.
(1).


CAPITOLUL II


Administrarea
si
gestionarea fondului cinegetic al României
 


Art.6. - (1) Principalele atributii pentru protectia
faunei de interes cinegetic
si
în domeniul vân
atorii aleadministratorului sunt
urm
atoarele:


a)
elaboreaz
a
strategia
privind fondul cinegetic al României;


b) stabileste
criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vân
atoare
pe care le scoate la licita
tie; 


c)
stabile
ste valoarea de pornire pentru
licita
tiile pe care le organizeaza în scopul atribuirii în gestiune a fondurilorde vânatoare; 


d)
elaboreaz
a
metodologia si reglementarile
de organizare
si practicare a vânatorii;e) stabileste si
aprob
a cotele anuale de recolta
pentru speciile admise la vânatoare,
cu avizul autorit
atii responsabile
de protec
tia mediului, în functie de tendintele
evolu
tiei populatiei faunei cinegetice si
de popula
tia optima; 


f)
stabile
ste taxele de vânatoare;


g) stabileste si
public
a valoarea de piata
a vânatului, anual, pâna la
data de 15 mai;
 


h)
propune, în situa
tii justificate, modificarea
perioadelor legale de vân
atoare
pentru unele specii de vânat;


i) avizeaza propunerile
de populare a fondurilor de vân
atoare cu
specii noi de vânat pe baza studiilor de impact,
 avizate de
Academia Român
a si de
autoritatea public
a centrala
care raspunde de
protec
tia mediului; 


j)
stabile
ste, împreuna cu reprezentantii
ministerelor de resort, m
asurile
necesare men
tinerii echilibrului ecologic si prevenirii
pagubelor cauzate de vânat
si prin vânatoare,
culturilor agricole, animalelor domestice
si
fondului
 forestier; 


k) tine evidenta
si publica
anual date referitoare la populatia
de faun
a cinegetica,
starea de s
anatate
a acesteia,
 recoltele
si trofeele de vânat;


l) colaboreaza cu
Ministerul Educa
tiei si
Cercet
arii în vederea stabilirii
programelor de înv
atamânt pentru institutiile de învatamânt care au ca discipline de studiu fauna cinegetica si vânatoarea
si în vederea stabilirii programelor
de cercetare
stiintifica
în domeniul cinegetic; 


m)
controleaz
a
activitatea
cinegetic
a
la toate
nivelurile;


n) organizeaza direct si
coordoneaz
a activitatea de combatere a
braconajului;o) organizeaz
a documentarea
stiintifica
în managementul cinegetic si
stabile
ste sistemul informational
în
 domeniul
cinegetic;
 


p)
stabile
ste criteriile pentru acordarea
licen
tei de functionare gestionarilor fondurilor de vânatoare;


q) acorda licenta
de func
tionare pentru gestionarii
fondurilor de vân
atoare; r)
colaboreaz
a cu Ministerul Justitiei
pentru atestarea exper
tilor tehnici
judiciari în vân
atoare; 


s)
emite
si elibereaza permisul de vânatoare
si tine
eviden
ta celor care au dobândit calitatea
de vân
ator; 


s) emite si
pune la dispozi
tia
gestionarilor fondurilor de vân
atoare
formularele autoriza
tiilor de vânatoare; 


t)
stabile
ste rasele de câini admise la vânatoare în România; 


t) stabileste,
împreun
a cu Autoritatea Nationala
pentru Omologarea Armelor si
Muni
tiilor, armele si
categoriile
 de
muni
tie care se pot folosi la vânatoare în România; 


u)
ini
tiaza actiuni de popularizare a activitatii cinegetice si
de educare a popula
tiei în domeniu;


v)
particip
a
la, sau
sprijin
a, dupa caz, programul colaborarilor
interna
tionale în domeniul cinegetic;


w)
înfiint
eaza Comisia
Na
tionala de Evaluare a Trofeelor de Vânat, cu reprezentanta în teritoriu.x) stabileste
si publica anual tariful mediu de încredintare obtinut
prin licita
tia fondurilor de vânatoare pe etaje altitudinale.


(2)
În cadrul administratorului func
tioneaza un organ distinct specializat în domeniul cinegetic. 

< Inapoi

Comentarii vizitatori

Nu exista momentan nici un comentariu !

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu Mai aveti 350 caractere
  CAPTCHA Image
Ce vedeti in imagine? *
Campurile marcate cu * sunt obligatorii !

Ultimele anunturi


Vezi toate anunturile

Log in client...

Solicita oferta de cazare in Delta Dunarii Cazare Delta Dunarii - Uzlina

Clasament locatii delta dunarii conform votului vizitatorilor

Oferte last minute

Ultimele subiecte forum

Solunar

                Solunar 2017


Cazare Delta Dunarii


Cazare Delta Dunarii - portalul locurilor de cazare din Delta. Aici gasesti o sumedenie de locuri de cazare din orice locatie a Deltei Dunarii: pensiuni, hoteluri, vile. Click aici pentru Oferte cazare in Delta Dunarii.

 

Cazare Delta Dunarii Contact: contact@cazaredelta-dunarii.ro